Genel Bakış

Türkiye’nin yatırıma ilişkin kanunları, eşit muamele ilkesi gereği yabancı yatırımcıların Türk yatırımcılar ile aynı haklara sahip olmasına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda yabancı yatırımcılar Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedirler. 

Yabancı yatımcının ülkeye gelmesini kolaylaştırmak amacıyla şirket kuruluşlarında yaşanan bürokrasi kaldırılmış, maliyet ve prosedürler de asgariye indirilmiştir. Bu doğrultuda, şirket kuruluşları artık sadece Ticaret Odalarında faaliyet gösteren ve “tek durak ofis” olarak tasarlanan Ticaret Sicili Müdürlüklerinde gerçekleştirilmekte ve aynı gün içinde tamamlanabilmektedir.

TTK(TCC) Altındaki Şirket Türleri ve Alternatif Formlar

TTK(TCC) kapsamındaki şirketler için, aşağıdaki türlerde şirketler kurulabileceğini belirten, kurumsal ve kurumsal olmayan formlar vardır:

       Kurumsal Formlar

Anonim Şirket (JSC)

Sınırlı Sorumluluk Şirketi (LLC)

Kooperatif Şirketi

 

Her ne kadar bazı mali eşikler (yani asgari sermaye) ve organlar birbirinden farklı olsa da, bir JSC veya LLC kurmak için izlenecek prosedürler aynıdır.

       Kurumsal Olmayan Formlar

Toplu Şirket

Sponsorluk Şirketi

 

Çeşitli şirket türleri bulunmakla birlikte nonim şirket ve limited şirketler, gerek küresel ekonomide gerekse de Türkiye'de en sık tercih edilen şirket çeşitleridir.

Şirket Kuruluşu:

Türkiye'de şirket kurulurken aşağıda ifade edilen hususlara riayet edilmelidir:

1. Tutanak ve ana sözleşmenin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) gönderilmesi

Ticaret sicili işlemleri, Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden gerçekleştirilmelidir.

2. Şirket belgelerinin hazırlanması ve noter tarafından tasdiki

İlgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne sicil başvurusunda bulunabilmek için aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:

 Kurucuların tamamınca Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkili personeli ya da noter huzurunda imzalanmış şirket sözleşmesi (bir asıl, dört nüsha)

Yabancı ortağın gerçek kişi olması durumunda gereken belgeler aşağıdaki gibidir:
*  Her bir gerçek kişi hissedarın pasaportundan ikişer nüsha

Yabancı ortağın tüzel kişi olması durumunda gereken belgeler aşağıdaki gibidir:
* Ortak olarak kaydedilen tüzel kişinin yatırımcının ülkesindeki ilgili makam tarafından düzenlenen faaliyet belgesi. Faaliyet belgesi şirketin mevcut durumu ve imza yetkilileri hakkında bilgi içermelidir.
* Tüzel kişi olan hissedarın/hissedarların kuruluş için onayını gösteren yetkili kurumsal merci kararı/kararları; şirketin kuruluşunda herhangi bir özel koşul bulunacaksa (şirket adı, faaliyet alanı, vb.) açıklık getirilmesi açısından bunlar kararda belirtilmelidir.
* Bir tüzel kişinin kurulacak şirketin yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilecek olması durumunda, tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişinin adı ve tüzel kişi yönetim kurulunun görevlendirmesi açıklık getirilmesi açısından aynı veya farklı bir kararda belirtilmelidir.
* Sürecin vekâleten takip edilecek olması durumunda başvuruyu yetkili Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer resmi yetkililer huzurunda (gerektiğinde) takip edecek olan vekillere yetki sağlayan vekâletnamenin noter tasdikli bir nüshası.

Noter tasdikli imza beyannameleri (iki nüsha)

Şirket müdürlerinin noter tasdikli nüfus cüzdanı (bir nüsha)

Yukarıdaki ilk madde haricinde Türkiye dışında düzenlenecek ve imzalanacak tüm gerekli belgelerin ilgili ülkelerden noter tasdikli ve apostilli olması veya düzenlendikleri Türk konsolosluğunca onaylanması zorunludur. Düzenlenen, noter tasdiki yapılan ve apostillenen asıl belgelerin resmi tercümeleri yapılmalı ve Türkiye'de bir noter tarafından onaylanmalıdır.

 

3. Potansiyel vergi numarasının alınması

Şirket, Türk vatandaşı olmayan hissedarlar ve şirketin Türk vatandaşı olmayan yönetim kurulu üyeleri için ilgili vergi dairesinden bir potansiyel vergi numarası almalıdır. Bu potansiyel vergi numarası, kurulacak şirketin sermayesinin yatırılacağı banka hesabının açılması için gereklidir.

Vergi dairesi tarafından istenen belgeler aşağıdaki gibidir: 

Tescil talep dilekçesi

Ana sözleşme (bir asıl)

Şirketin kayıtlı adresini gösteren kira sözleşmesinin nüshası

Sürecin vekâleten takip edilecek olması durumunda bir vergi numarasının veya potansiyel vergi numarasının alınması için vergi dairesinde şirket adına hareket etme yetkisini özel olarak gösteren bir vekâletname düzenlenmelidir.

4. Sermayenin belirli bir yüzdesinin Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılması
Şirket sermayesinin %0,04'ü Ticaret Sicili Müdürlüğü veznesi aracılığı ile Rekabet Kurumu hesabına yatırılmadır.


5. Kuruluş sermayesinin en az %25'inin bir bankaya yatırılması ve bunun belgelenmesi
Taahhüt edilen sermayenin %25'i şirket tescili öncesinde, kalan %75'i ise iki yıl içinde ödenmelidir. Alternatif olarak sermaye, tescil öncesinde tümüyle ödenebilir.

 Ancak limited şirketler için kuruluş sermayesinin %25'inin şirket tescili öncesinde ödenmesi şartı aranmamaktadır. Limited şirketler için taahhüt edilen sermayenin, kuruluşu müteakip 24 ay içerisinde ödenmesi yeterlidir.


6. Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil başvurusu yapılması

Aşağıdaki belgelerin temin edilmesini takiben kurucular tescil başvurusunda bulunabilir: 

Tescil talep dilekçesi

Kuruluş bildirim formunun dört nüshası

Kurucuların tamamı tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkili personeli ya da Noter huzurunda imzalanmış şirket sözleşmesi (bir asıl, dört nüsha)

Rekabet Kurumuna ait banka hesabına yapılan ödeme (şirket sermayesinin %0,04'ü)

Limited şirketin kurucularını temsil etmeye yetkili her bir şahıs için imza beyannamelerinin iki nüshası

Kuruluş beyannamesi (bir asıl)

Ticaret Odası tescil formu (iki farklı ortak türü için iki farklı form: gerçek kişi ortak veya tüzel kişi ortak)

Söz konusu görevin kabulünü belirten yönetim kurulunun ortak olmayan üyelerinin yazılı beyanı

Ödenmiş asgari sermaye mevduatına ilişkin banka dekontu (taahhüt edilen sermayenin en az %25'i). Herhangi bir ayni sermaye katkısı olması durumunda:
* Ayni sermaye hakkındaki uzman raporu,
* Söz konusu ayni sermaye üzerinde hiçbir takyidat olmadığını gösteren ilgili sicil beyanı,
* Ayni sermaye hakkında ilgili dairelere şerhlerin yapıldığını gösteren belge,
* Şirket kuruluşu hakkında kurucular, diğer kişiler ve şirket arasındaki yazılı anlaşmalar.

 Sicil aşamasının Ticaret Sicili Müdürlüğünde tamamlanmasının ardından Ticaret Sicili Müdürlüğü ilgili vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna şirketin kuruluşu hakkında re'sen bildirimde bulunur. Ticaret Sicili Müdürlüğü, şirketin kuruluş bilgisinin şirket tescilinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde Ticaret Sicili Gazetesinde duyurulmasını sağlar. Ticaret Sicili Müdürlüğü yerel vergi dairesini bilgilendirdikten kısa süre sonra yerel vergi dairesinden bir vergi levhası alınmalıdır. 

İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan şirket için bir sosyal güvenlik numarası alınmalıdır. Çalışanlar için şirketin Sosyal Güvenlik Kurumuna tescilini takiben ayrı bir başvuruda bulunulmalıdır.

7. Yasal defterlerin tasdikletilmesi

 Kuruluş sırasında aşağıdaki defterlerin tasdiki Ticaret Sicili Müdürlüğünün yetkilendirilmiş personeli tarafından yapılacaktır. 

Yevmiye defteri

Defter-i kebir

Muhasebe envanteri

Hisse defteri

Yönetim toplantısı tutanak defteri

Genel kurul toplantı tutanak defteri

8. Ticaret Sicili Müdürlüğünün şirket kuruluş bildirisinin vergi dairesinden takip edilmesi
Ticaret Sicili Müdürlüğü, şirket kuruluşunu vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. İlgili vergi memuru tespit tutanağı hazırlamak üzere şirket merkezini ziyaret eder. Tespit tutanağında en az bir yetkilinin imzası bulunmalıdır. Ticaret Sicili Müdürlüğü şirketin vergi numarasını içeren şirket kuruluş belgesini vergi dairesine gönderir. 

9. İmza sirkülerinin düzenlenmesi

Şirketin Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edildiği tarihte Ticaret Sicili Müdürlüğünün yetkilendirilmiş personeli huzurunda  şirketin imza yetkilileri imza sirkülerini düzenlemelidir.

Limited şirketler Türkiye de en çok tercih edilen şirket türü olduğundan bu şirketlere ilişkin aylık masrafları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Aylık KDV ödemeleri

Her bir çalışan için sigorta primi ödemeleri

Müdürler için aylık 4B SGK primi

Üç ayda bir stopaj vergisi ödemeleri

Üç ayda bir geçici vergi ödemeleri

Yılda bir kez olmak üzere yıllık kurumlar vergisi

Yılda bir kez, meslek odası üye aidatları

Yılda bir kez, defter tasdik ücretleri

Belediye vergileri

Aylık mali müşavirlik ücretleri. (Çalışan sayısının artmasıyla beraber bu ücret de artar)

 

Yorumlar

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. projegrupkurumsal.com’u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.
Proje Grup whatsapp numarası