KVKK KAPSAMINDA ÇEREZ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

            Proje Grup Kurumsal LTD.ŞTİ.i bürosu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem verilmektedir. Kullanımınıza açtığımız web sitemiz vasıtasıyla sizlere hizmet ve bilgi vermek, bunun yanında hizmetlerimizi geliştirebilmek adına siz müşterilerimizin kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anlatarak, sizleri aydınlatmak istiyoruz.

          KVKK uyarınca, Kişisel verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik şekilde toplanmakta ve işleme amacına göre KVKK kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, gerektiğinde güncelliği aktive ederek, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek siz müşterilerimizin haklarına halel gelmeyecek şekilde işlenecektir.

            Kişisel verilerinizi kural olarak açık rızanız uyarınca işlenmektedir. Ancak KVKK kapsamında izin verilen bazı istisnai hallerde kişisel verileriniz açık rızaya dayanmaksızın, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla işlenebilir. Ayrıca katıldığınız kampanyalar gibi vasıtalarla tarafınızca alenileştirilen Kişisel Verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında ilgili amaca uygun şekilde, izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

            Şirketimiz kural olarak açık rızanızın alınması ile, kişisel verilerinizi;

·       İlgili pazarın daha iyi tanınması, analiz edilmesi ve portföyümüzün geliştirilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·          Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması

·        Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin planlanması ve yürütülmesi, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

·           Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası;

·       İş ortağımız veya ifa yardımcımız olan diğer şirketler, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,

·       İnternet Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, İnternet sitemizdeki ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitesinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, İnternet Sitesini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi ve size özel ürünlerin sunulması,

·        Elektronik ticari iletilerin (kampanya, tanıtım dokümanları, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları vb. gibi) gönderimi gibi ticari amaçlar ile işlenmektedir.

2- Hangi Bilgiler İşlenmektedir?

            Şirketimiz tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

•          Müşteri Bilgisi(Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi)

•          Cihaz Bilgisi

•          Davranışlar

•          Demografik Bilgiler

•          Pazarlama Bilgisi

•          Davranışsal Reklamcılık

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

3- Kişisel Verilerin Kimler Erişebilmektedir?

            Şirketimiz tarafından ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan her türlü tüzel kişi ve Şirketimizle organik bağı bulunmayan her türlü gerçek kişi arasında yapılan kişisel verilerin aktarımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yukarıda belirtilen ilgili maddeleriyle doğrudan paralel olarak yapılmaktadır. Şirketimiz Kurulun ilanını güncel olarak takip ederken aynı zamanda yurt dışı veri aktarımı söz konusu olduğunda yazılı olarak yeterli korumayı sağlayacağını taahhüt etmekle birlikte Kurula başvurarak izin almaktadır.

            Şirketimiz tarafından toplanan veriler https://projegrupkurumsal.com/ adresinde sizlere sunulan Proje Grup Kurumsal LTD. ŞTİ. işbu Politika’da ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Şirketimizin hukuki ve idari süreçleri organize ederek yürütebilmesi için yurt içinde veya yurt dışında bulunan şahıs firma yetkililerimize, kanunen yetkili özel ve kamu kurumlarına, veri işleyen konumunda olan firma yetkililerine, işbirliği içinde olduğumuz kurumlara, iletişim, arşiv ve saklama hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcı şirketlere Kanunun 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda aktarılmaktadır.

4- Kişisel Veri Sahibinin KVKK’dan Doğan Hakları

            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

•          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan ilgili veri sahibi kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini https://projegrupkurumsal.com/ adresindeki formu doldurarak web sayfası üzerinden veya formun imzalı bir nüshasını Remzi Oğuz Arık Mahallesi Tunus Caddesi No:79/10 Çankaya/Ankara adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu info@projegrup.net adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir.

5- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

            Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

            Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

ÇEREZ POLİTİKASI

            İnternet Sitesini kullanarak ve çerez politikalarına rıza göstererek, çerezlerin işbu Politika ile uyumlu şekilde kullanılmasına ve zaman zaman kişisel verilerinizi de içerebilecek şekilde verilerinizin bu Politika kapsamında işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, bu çerez kullanımını onaylamayarak tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, İnternet Sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

            Çerezler üzerinden toplanılan veriler kimliğinizin belirlenmesi amacıyla kullanılmamaktadır ancak spesifik olarak kullanılan cihazı ve başka veriler ile birlikte cihazı kullanan veya cihazla ilgili kişiyi belirlemek için kullanılabileceği haller mümkün olabilir, bu kapsamda çerezlerin kişisel veri olarak değerlendirilmesi mümkün olsa da Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.

Çerez Nedir?

            Çerezler ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından web tarayıcınızın veya cihazınızın belleğine gönderilen ve bilgisayarınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler göz atma bilgilerini kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirir. Çerezler genellikle ilgili web sitesine ait dil tercihiniz, konumunuz, kullanıcı ayarları, göz atma geçmişi gibi ayarları saklamak için kullanılır. Aynı siteye yeniden girdiğinizde web tarayıcınız, o siteye ait çerezleri geri gönderir ve böylece site ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş bilgiler sunabilir.

Tarayıcı Nedir?

            Tarayıcı size internette sörf yapma imkânı veren bir uygulamadır. En yaygın internet tarayıcıları Chrome, Internet Explorer, Firefox ve Safari’dir. Birçok tarayıcı güvenlidir ve çerezleri silmenin çabuk ve kolay yollarını sunmaktadır. Çerezlerin cihazınız tarafından nasıl ele alınacağını tarayıcı ayarları yoluyla seçebilirsiniz. Tarayıcılar kullanıcıların; bütün çerezleri kabul etmelerine, bir çerez gönderildiğinde sizi uyarmalarına veya hiçbir zaman çerez almamalarına imkân tanır. Hiçbir zaman çerez almamayı seçerseniz web sayfası düzgün işlemeyebilir, bazı hizmetler sağlanamaz ve bu yüzden de web sitesi deneyiminiz kötü sonuçlanır.

Neden Çerez Kullanılır?

            Proje Grup Kurumsal LTD. ŞTİ. olarak internet sitemizde (https://projegrupkurumsal.com/); diğer tüm sanal internet siteleri gibi belirli tipte çerezler kullanıyoruz. Bu da teknoloji yoluyla kişisel olmayan bilgileri toplamamıza izin veriyor. Çerez kullanımı; internet sitemizi kaç kişinin ziyaret ettiği, erişim sağlanan sayfaları, sayfa yükleme ya da internet sitemizi gezmede teknik sorun yaşanıp yaşanmadığını, ziyaretçilerin sitemize geri dönüp dönmediğini bize bildiriyor. Her şekilde kullanılan çerezlerin Gizlilik Politikasına ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz.

Bu bilgileri toplayarak;

·       Web-sitesinin iyileştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi ya da kurumsal tanıtım amaçlı kullanılacak anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizleri elde ediyoruz.

·       İnternet sitemizin hangi bölümlerinin kullanıcılarımız için daha önemli olduğunu öğrenip, internet sitemizdeki genel ilgi noktalarını gözlemliyoruz.

·       Anında müdahale ederek sitemizdeki teknik problemleri çözüyor ve sitemizi güncelliyoruz.

·       Hukuki ve ticari güvenlik önlemleri alıyoruz.

            Çerezleri kabul etmek, internet sitemizi kullanmak için zorunlu değildir ama size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Zorunlu çerezler dışındaki çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir. Yukarıda da anıldığı üzere zorunlu çerezlerin kullanımı internet sitesi veya mobil uygulamanın çalışması bakımından zorunlu olabilir. Bu nedenle tarayıcı ayarlarından engellendiği takdirde internet sitesi veya mobil uygulamaların tamamı veya bazı bölümleri çalışmayabilir.

Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?

          Zorunlu Çerezler; İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir. Tüm halka açık internet siteleri gibi, bizim sitemiz de zorunlu çerezleri kullanmaktadır.

       Oturum Çerezleri ; İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir. İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur. Neredeyse tüm internet siteleri gibi, biz de sitemizde oturum çerezleri kullanıyoruz.

         Performans çerezleri; bu çerezler, ziyaretçilerin sıklıkla hangi sayfaları ziyaret ettiği ve internet sayfalarından hata mesajları alıp almadığı gibi ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığı ile ilgili bilgi toplar. Bu çerezler ziyaretçilerin kimlik bilgileri ile ilgili bilgi toplamaz. Çerezlerin topladığı tüm bilgiler bir arada toplanır ve dolayısıyla kimliği gizlidir. Sadece internet sitesinin çalışmasını geliştirmek için kullanılır. Neredeyse tüm internet siteleri gibi, biz de sitelerimizde performans çerezleri kullanıyoruz.

    İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Çerezlerin topladığı bilgi anonim hale getirilmiş olabilir ve diğer internet siteleri üzerinde gezinme faaliyetlerini izleyemez. Neredeyse tüm internet siteleri gibi, biz de sitelerimizde performans çerezleri kullanıyoruz.

Çerezler Nasıl Engellenir?

            Bazı web tarayıcıları, çerezleri kontrol veya reddetmenize olanak sağlayan ayarlar sağlar ya da bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde size uyarıda bulunur. Tanımlama bilgisi yönetim prosedürü, her bir internet tarayıcısında biraz farklılıklar gösterir.

            Birçok tarayıcı size çerezleri kabulü reddetme imkânı tanır. Ancak her tarayıcı farklıdır; bu sebeple çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın ‘Yardım’ menüsünü kontrol edin. Tarayıcınızda çerezleri kapatırsanız bu ayarların yalnızca bu site için değil, bütün web siteleri için geçerli olacağını unutmayın.

            Ayrıca mobil cihazınız üzerindeki uygun ayarı etkinleştirerek cihaz tanıtıcılarını da sıfırlama olanağınız olabilir. Cihaz tanıtıcılarının yönetim prosedürü her cihazda farklılıklar göstermektedir. Kendi cihazınızın yardım veya ayarlar menüsünden adımları kontrol edebilirsiniz.            

GİZLİLİK POLİTİKASI

            Çalışanlara ve Proje Grup LTD. ŞTİ.’ye muhtelif yolardan ulaşmış olan kişilere ait tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizlidir. Sözleşme kapsamı dışında, iş amacı dışında ve kanuna uygunluk nedenleri olmaksızın hiç kimse kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri kullanamaz, çoğaltamaz, aktaramaz, kopyalanamaz.

            Şirket, işbu Politikası ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, tarayıcıda yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

            Şirket, işbu Politika’daki hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

PRIVACY POLICY

This privacy policy sets out how www.projegrupkurumsal.com (Hereinafter PGK ) uses and protects any information that you give when you use our website.

PGK is committed to ensure the protection of your privacy. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using PGK, you can be sure that it will only be used in accordance with this privacy statement. PGK collects voluntary information through our web site. Please note that we never deliberately ask a child under 18 to divulge personal information.

PGK may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are agree with any changes.

Your use of PGK is subject to the following privacy policy.

·        PGK will maintain your personal information in secure on-line and off-line devices. However the transmission of information via internet is unfortunately not completely secure. Although we will do our best to protect your personal information we cannot guarantee the security of your personal information transmitted to our site; any transmission is being made with your own risk. Important and private information should be protected by you. Once we have received your personal information PGK does not disclose, sell, resell, lease, or license your personal data, such as your name, phone number or email address, to any third party. However we cannot and do not provide any guarantees regarding the effectiveness of the security we employ or our ability to prevent third parties, acting unlawfully, from obtaining information that you provide to us.

·        You may have the option to access certain pages of PGK through submitting your personal data. These details are securely stored for your easier access to the future publications of PGK. Your e-mail and contact details might be used to send you periodical communications about our latest news and developments, our new services and products. If you don’t wish to receive periodical communications from PGK, you may simply contact us via email at info@projegrup.net and opt-out.

·        In certain pages, you might be asked to provide your personal information through some forms and surveys including contact form; the personal data you shared with us through these forms and surveys will not be transferred to third parties and will be used solely for the purposes for which they were requested. Please note that in regard to your questions.

·        The information you provide in the comments and questions on our web pages is entirely at the user’s discretion. Personal data (e-mail, web site, etc.) that you share with comments are never shared with third parties for marketing purposes.

·        The personal information you provide to us via the Private Health Insurance Forms is collected with the sole purpose of informing you about the latest prices of different Private Insurance Companies. Since different policy prices are available for different age and gender categories, in addition to your contact details, in this form you will be asked to provide personal information about your gender and date of birth. Unlike other forms and surveys, when you use Private Insurance Inquiry Forms, we may share information with our third party partners to help us fulfill your requests. Please note that due to high volume of inquiries received, although we do our best to respond to every e-mail and form inquiries, we cannot guarantee a reply.

·        You may wish to use PGK translation forms. This service was created in order to mediate between translators and translation buyers through the PGK website. Any information you provided through these forms may be shared with selected third parties for the purpose of related services.

·        When you visit our website we may assign to your computer one or more cookies to facilitate access to our site and to personalize your online experience. Through the use of a cookie, we also may automatically collect information about your online activity on our site, such as the pages you visit, the time and date of your visits, the links you click and the searches you conduct on our site. While the information collected cannot be used to identify you, a cookie provides important data for marketing purposes. Data is only collected on our website through pre-informed cookies to the users which are compliant with European Union Data Protection Directive.

·        We may allow third-parties, including our authorized service providers and advertising companies, to employ third-party cookies to collect anonymous information about you. Our website does not provide any personal information to these third parties. This information may allow them to deliver targeted advertisements and gauge their effectiveness.

·        This site may provide hyperlinks to other locations or websites on Internet outside PGK. When navigating in PGK, you may occasionally have the opportunity to follow a link from or to other sites maintained by third parties. These other sites are not hosted or controlled by PGK, we are not responsible for the privacy practices of those sites. The privacy policies with respect to those sites may differ from those applicable in our Site and we encourage you to review the privacy policies of each of those other sites. This Policy only applies to information collected and maintained by PGK, its subsidiaries and its affiliates.

 

If you feel that this site is not following its stated user policy, you may contact us via info@projegrup.net

Copyright 2020 © projegrupkurumsal.com. All rights reserved.

 

Yorumlar

This website uses cookies to provide necessary site functionality and improve your online experience. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.
Project Group Institutional whatsapp numarası